Czym są nieuczciwe praktyki rynkowe?

nieuczciwe praktyki rynkowe

Stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych jest obecnie zakazane stosownymi przepisami prawa. Warto jednak wiedzieć, czym w ogóle te nieuczciwe praktyki są. Otóż, ich definicja mówi jasno – dane postępowanie jest nieuczciwe wobec konsumentów, jeśli stoi w sprzeczności do dobrych obyczajów, a także może zniekształcić przeciętne zachowanie rynkowe konsumentów. Jeśli nieuczciwa praktyka rynkowa dotyczy większej ilości osób, może zostać uznana za taką, która narusza zbiorowe interesy konsumentów. Tego typu postępowanie może skończyć się nałożeniem na przedsiębiorce ogromnej kary pieniężnej.

Nieuczciwe praktyki rynkowe wprowadzające w błąd

Jest to jeden z najczęściej występujących rodzajów nieuczciwych praktyk rynkowych. Polega on na tym, że przedsiębiorca rozpowszechnia prawdziwe informacje w sposób, który może wprowadzić konsumenta w błąd bądź też – po prostu rozpowszechnia informacje nieprawdziwe.

Do tego rodzaju praktyk zalicza się także różnego rodzaju działania, które związane są z wprowadzeniem nowego produktu na rynek. Mogą one wprowadzić konsumenta w błąd w zakresie nazw handlowych, oznaczeń, znaków towarowych, bądź też opakowań. Jeśli przedsiębiorca dobrowolnie przystąpił do kodeksu dobrych praktyk i informuje on o tym otwarcie swoich klientów, to nieprzestrzeganie tego kodeksu także będzie nieuczciwym postępowaniem rynkowym.

Do praktyk wprowadzających w błąd zaliczyć można także zaniechanie, które polega na nie przekazaniu konsumentom istotnych informacji, które dotyczą produktu.

nieuczciwe praktyki rynkowe

Kiedy praktyka rynkowa staje się agresywna?

Nieuczciwe praktyki rynkowe stają się agresywne, kiedy wywierają znaczny nacisk, który może ograniczać swobodę wyboru konsumenta bądź też zmienić jego zachowanie w stosunku do produktu. Tym samym można spowodować podjęcie przez niego decyzji zakupowej, której w normalnych warunkach by nie podjął.

Do tego typu praktyk należy wprowadzanie klienta w błąd odnośnie tego, że nie może on opuścić pomieszczenia firmy bez zawarcia umowy. Do działań agresywnych należy także składanie wizyt w domu klienta oraz niereagowanie na prośby o jego opuszczenie. Warto powiedzieć, że egzekwowanie umownych zobowiązań nie należy do nieuczciwych praktyk rynkowych – jest dozwolone przez obowiązujące aktualnie przepisy.

Agresywne praktyki rynkowe to także ciągłe i uciążliwe telefony, które mają za zadanie nakłonienie konsumenta do nabycia różnego rodzaju produktów.

W jaki sposób przedsiębiorstwa mogą odpowiedzieć za nieuczciwe praktyki rynkowe?

Warto podkreślić, że tego typu konsekwencje reguluje ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Dlatego też odpowiedzialność przedsiębiorców, którzy się ich dopuszczają, jest głównie cywilna. Konsument, którego dotknęły nieuczciwe działania rynkowe, może żądać od przedsiębiorcy zaniechania tego typu postępowania, usunięcia jego skutków, a także naprawienia wyrządzonych szkód. Może też wnioskować o nałożenie dotkliwej kary pieniężnej, która w całości powinna być przekazana na określony cel charytatywny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.